Society for Human Studies je združenie odborných a vedeckých pracovníkov, priaznivcov, podporovateľov a záujemcov o humanitné vedy a kultúru. Našim poslaním je rozvíjať, podporovať a skvalitňovať vzdelanie a poznanie v oblasti humanitných vied prostredníctvom nových i doteraz zaužívaných foriem vzdelávania. Chceme ponúknuť odbornej aj laickej verejnosti aktivity rôznorodého historicko-kultúrneho charakteru (vzdelávacie workshopy, prednášky, grafické spracovanie rodokmeňov, autorské čítania a iné).

Ako mladí vedci chceme aj touto formou napomáhať k rozvoju pôvodnej odbornej tvorby prostredníctvom vytvárania podmienok na publikovanie vedeckých a popularizačných knižných výstupov, v ktorých chceme dávať priestor najmä mladým autorom.

Našim cieľom je vytvárať podmienky na realizáciu interdisciplinárnych, vedeckých a výskumných projektov. Tieto aktivity budeme realizovať v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami, grantovými agentúrami na podporu vedeckých projektov. Najčastejšími výstupmi z týchto projektov budú publikačné výstupy, v ktorých chcem dávať priestor pôvodnej odbornej popularizujúcej tvorbe.

Spolupracujeme na organizovaní kultúrnych a popularizačno-náučných podujatí, pri ktorých sa výsledkami výskumu v čo najprijateľnejšej forme môže oboznámiť široká verejnosť zainteresovaná hlavne v histórii, ale aj v príbuzných vedách ako sociológia, etnografia či pedagogika.